کاهش محدودیت_تردد دیپلمات‌های ایرانی در آمریکا صورت گرفت.