علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر پیش با حضور در فرمانداری تهران در انتخابات میان دوره‌ای مجلس ثبت‌نام کرد.