سفیر سوئیس در تهران با انتشار این عکس نوشت: به لطف ماهی قرمز های هفت سین نوروز هر سال، حوضچه رزیدانس سوئیس پر از ماهی ست.