سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی درخصوص فایل منشتر شده از ظریف توضیحاتی ارائه کرد.