سوتی خنده دار خانم شیرزاد در «ساختمان پزشکان» را از دست ندهید.