لحظه ضربت خوردن امام علی توسط ابن ملجم مرادی در مسجد کوفه در سریال امام علی(ع) را مشاهده می‌کنید.