نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در مورد خبر بزرگ جریان اصولگرایی برای انتخابات 1400 توئیت زد.