سید یاسر جبرائیلی در واکنش به سخنان امروز روحانی که از شکسته شدن تحریم ها سخن گفته است، نوشت: همان یک‌بار که بالمره همه تحریم‌ها لغو شد، برای ملت کافی است.