اظهارات جالب یک داوطلب خانم که برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است!