بهمن ابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از نقض حکم قصاص حمید صفت در دیوان عالی کشور خبر داد: