علیرضا زاکانی پس از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان در توئیتی نوشت: