محسن رضایی در توئیتی نوشت: با صراحت و محکم می‌گویم که آمده ام تا به وضع بی‌سامان موجود، خاتمه بدهم.