«جیل بایدن» بانوی اول آمریکا و همسر «جو بایدن» خبرساز شد پس از اینکه پاشنه کفش اش در زمین گیر کرد و به کمک احتیاج داشت.