نماینده تهران با انتشار عکسی خبر از دستبرد به ماشینش داد.