ستاد رئیسی به تغییرات متعدد در برنامه‌های تلویزیونی کاندیداها اعتراض کرد.