با این صحبت ها نمیتوانید ما را از میدان به در کنید

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

زاکانی در مناظره گفت:
خواهش میکنم از آقای همتی دقیق و علمی صحبت کنند

به من همسرم و فرزندانم رحم نکردید

آمدیم حق مردم را بگیریم

با این صحبت ها نمیتوانید ما را از میدان به در کنید