نامه نیوز در تماس با روزنامه نگاران نظر آنها در مورد مناظره اول جویا شده است.