محمدعلی ایزدی به عنوان نماینده تام الاختیار همتی در انتخابات مشخص شد.