مشرق/ زهرا رکن آبادی دختر شهید حادثه منا در توئیتی نوشت: امیدوارم در دولت آینده افرادی سکان دیپلماسی کشور را در دست بگیرند که جرات داشته باشند از سعودی بپرسند چه بلایی سر زائران ایرانی آورده است!