مشرق/ عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: از دفتر جناب اژه‌ای تماس گرفتند برای اخذ ایده.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

-معاونت دفاع از آزادیهای مشروع ایجاد نمایید

-معاملات فسادزا و مالیات گریز قولنامه ای راجمع کنید

-به۲سندی بودن خودرو پایان دهید

-به۲سندی بودن منازل پایان دهید

-کاری کنید مراجعه کننده ای که فرق حقوقی و کیفری را نمیداند پاس کاری نشود.