مشرق/ محمد آخوندی عضو منتخب شورای شهر تهران در دوره جدید، در توئیتی نوشت: از شورای شهر و شهرداری تهران خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. مصوبات و اقدامات غیرعادی در روزهای پایانی شورای پنجم و مدیریت شهرداری، از دید مردم پنهان نمی ماند.