مشرق/ محمد دلاوری توئیت اخیر صادق زیباکلام را تحقیر ملت ایران دانست و نوشت: چه خود کوچک پنداریِ عجیبی، صدها رخداد علمی مهم در ایران پدید آمده، انتقادها به جای خود ولی این دیگر تحقیر حاکمیت نیست، تحقیر یک ملت است.