پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: به رسمیت هرچه تمام تر اعلام می کنم مقوله ای به نام تحریم در دستور کار اصلاحات به هیچ عنوان نیست. حداقل دو شاخص در این رابطه وجود دارد. بیانیه چند هفته پیش اصلاحات راهکار عملیاتی داد، دوم آقای چند شب پیش صحبت و بر اصل مشارکت تأکید کرد و گفت «صندوق برای ما اعتباربخش است و ما در گرو صندوق رأی هستیم». همچنین در تدارک بیانیه ای مفصل تر هستیم. اگر به جمع بندی برسیم، در این بیانیه اعلام می کنیم «گرچه در برخی حوزه ها ما فاقد ظرفیت نیروی انسانی هستیم، چگونه می توانیم بر داستان مشارکت دامن بزنیم».