شورای نگهبان سامانه «مردم ناظر» را برای افزایش سلامت انتخابات رونمایی کرد.