پس از رای اعتماد بالای بهارستان به کابینه دولت سیزدهم و گذشت یک ماه از آغاز کار عملی سید ابراهیم رئیسی و یارانش ( به دست گرفتن امور)؛ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا ) توانمندی دولت جدید در عمل به وعده ها، مدیریت امور کشور و همچنین کارآمدی کابینه رئیس جمهور را طی انجام یک نظرسنجی از زاویه نگاه مردم بررسی کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این نظرسنجی ایسپا ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در سطح ملی اجرا شده و اطلاعات با در نظرگرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال کشور با نمونه هزار و581 نفر به شیوه تلفنی گردآوری شده که در ادامه مشروح گزارش اخیر مرکز افکارسنجی ایسپا را که در  کانال تلگرامی اش منتشر کرده است،می خوانید: فکر می‌کنید این دولت در مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟ 53.2درصد معتقدند دولت آقای رئیسی درمقایسه با دولت قبلی بهتر و 9.6درصد گفته‌اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱درصد معتقدند فرقی نخواهد کرد. همچنین ۱۵درصد در این ‌زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و 1.1درصد نیز پاسخ نداده‌اند. 12.9 درصد مردها معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبل بدتر عمل خواهد کرد درحالی که این میزان بین زنان 6.5درصد است. ۵۸درصد افراد بالای ۵۰ سال، 51.7درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۵۳درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال معتقدند این دولت در مقایسه با دولت قبلی بهتر عمل خواهد کرد. در بین گروه‌های تحصیلی، 55.7درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و 51.1درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل بهتر عمل خواهد کرد. ساکنان مناطق روستایی (57.4درصد) نیز در مقایسه با ساکنان شهرهای غیر مرکز استان (55.6درصد) و مراکز استان‌ها (49.4درصد) به عملکرد دولت سیزدهم امیدوارتر هستند. آیا دولت آقای رئیسی می تواند به وعده های خود عمل کند؟ بر اساس نتایج نظرسنجی حاضر، امید به تحقق برخی وعده‌ها بیش از دیگر موارد است. مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی دارند. درصد افرادی که معتقدند وعده‌ها عملیاتی خواهد شد به این شرح است: واکسیناسیون همه مردم تا بهمن: 70.8 درصد، مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد، حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: 55.9 درصد، رونق تولید و ایجاد اشتغال: 52.3 درصد، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: 47.7 درصد، کنترل تورم و گرانی: 39.9 درصد و  رفع تحریم‌ها: 36.8 درصد

ارزیابی مردم درباره انتخاب اعضای کابینه دولت رئیسی ۳۷ درصد مردم معتقدند «اعضای دولت آقای رئیسی براساس توانایی و تخصص انتخاب شده‌اند» و در مقابل 29.4 درصد گفته‌اند «اعضای دولت براساس وابستگی جناحی و سیاسی انتخاب شده‌اند». 33.5 درصد نیز در این زمینه اطلاعی نداشته یا به سوال پاسخ نداده‌اند. مردها (37.9 درصد) بیش از زنان (22.1 درصد) معتقدند اعضای دولت آقای رئیسی براساس وابستگی جناحی و سیاسی انتخاب شده اند. جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (41.4 درصد) بیش از دیگر گروه‌های سنی معتقدند اعضای دولت آقای رئیسی براساس توانایی و تخصص انتخاب شده اند. 39.7 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند اعضای دولت آقای رئیسی براساس وابستگی جناحی و سیاسی انتخاب شده اند. این میزان بین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی 24.3 درصد است. ساکنان مراکز استان‌ها (۳۴ درصد) و شهرهای غیر مرکز استان (33.3 درصد) بیش از ساکنان مناطق روستایی (19.9 درصد) معتقدند اعضای دولت آقای رئیسی براساس وابستگی جناحی و سیاسی انتخاب شده اند. به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت امور کشور را دارد؟ 57.6 درصد معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت امور کشور را دارد و در مقابل 18.8درصد گفته‌اند توانمندی لازم را ندارد. 23.6درصد افراد در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده یا به سوال پاسخ نداده‌اند. 59.8 درصد زن‌ها و 56.5درصد مردها معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت امور را دارد. 61.3درصد افراد بالای ۵۰ سال، 60.3درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال و 55.1درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ سال معتقدند کابینه فعلی توانمندی لازم برای مدیریت امور کشور را دارد. باور به توانمندی کابینه دولت سیزدهم در مدیریت امور کشور بین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی (63.9درصد) بیش از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (48.6درصد) است. ساکنان مناطق روستایی (68.1درصد) در مقایسه با شهرهای کوچک تر (59.1درصد) و مراکز استان‌ها (50.5درصد) بیشتر معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت کشور را دارد. پیشتر نخستین پیمایش ملی کیو پس از انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌داد بیش از ۶۰ درصد از پاسخگویان معتقدند در ۴ سال پیش رو وضعیت کشور بهتر خواهد شد.در مقابل ۱۵ درصد از پاسخگویان گفته بودندوضعیت تغییری نخواهد کرد و ۱۴ درصد معتقدبودند وضعیت بدتر خواهد شد.