فعال اصولگرا گفت: با وجود ادعای انقلابی گری، سوپرانقلابی ها نتوانستند انقلابی بمانند. در واقع چون انقلابی ماندن یکسری ویژگی هایی دارد، سوپرانقلابی ها نتوانستند این ویژگی ها را در خود ایجاد کنند و لذا از نظام و انقلاب فاصله گرفتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

همواره در 43 سال اخیر افرادی بودند که خود را مدعی سوپرانقلابی گری نشان می دادند اما این افراد در نهایت نتوانستند در مسیر انقلاب بمانند و خارج شد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار فردا درباره آسیب های سوپر انقلابی ها گفت: در طی 43 سال اخیر شاهد بودیم، سوپر انقلابی هایی که همیشه جلوتر از امام حرکت می کردند در روند تکاملی انقلاب، نتوانستند در مسیر بمانند و از قطار انقلاب پیاده شدند و آن نیروهای مومن و اصیل انقلاب این مسیر را تا امروز ادامه دادند.

وی افزود: نیروهایی که همیشه پیرو و تابع امام و رهبر انقلاب بودند در مسیر انقلاب حرکت کردند. رهبر انقلاب در همین جلسه با نمایندگان مجلس فرمودند «مردم سعی کردند نیروهای انقلابی را برای این مجلس انتخاب کنند، کسانی که باورشان پیگیری و تحقق اندیشه های امام بود.».

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: در طول عمر انقلاب مشاهده کردیم کسانی را که با سردادن شعارهای تند جلوتر از انقلابیون اصیل حرکت کردند اما در گذر زمان از شعارهای خود فاصله گرفتند و تغییر رأی و چهره دادند یا دست شان نزد مردم رو شد و جامعه ماهیت واقعی آنها را شناخت، به همین دلیل مردم آنها را کنار زدند.

وی ادامه داد: انقلابی بودن یکسری ویژگی هایی را بر افراد مترتب می کند که چون سوپر انقلابی ها نتوانستند آن ویژگی ها را به دست بیاورند یا حفظ کنند از مسیر اصلی انقلاب فاصله گرفتند و حتی مصادیقی را می شناسیم که در دامن دشمن افتادند یا در داخل کشور به مخالف انقلاب تبدیل شدند.

سبحانی نیا با بیان اینکه حرکت منطقی و دفاع از ارزش ها در همه شرایط بسیار برای انقلابی ماندن اهمیت دارد، اظهار کرد: با وجود ادعای انقلابی گری، سوپرانقلابی ها نتوانستند انقلابی بمانند. در واقع چون انقلابی ماندن یکسری ویژگی هایی دارد، سوپرانقلابی ها نتوانستند این ویژگی ها را در خود ایجاد کنند و لذا از نظام و انقلاب فاصله گرفتند.

وی افزود: ساده زیستی، پرهیز از اشرافیت، در کنار مردم بودن، خادم مردم بودن و تعهد و التزام داشتن به ادای صحیح مسئولیت از ویژگی های برجسته انقلابی گری است بنابراین اینکه کسی شعار بدهد اما عمل به آن شعار نکند، به معنی فاصله گرفتن از روحیه انقلابی است.