گزارش خبرگزاری دولت درباره سفر گروسی به ایران را در این ویدئو مشاهده کنید.