واکنش آذری جهرمی به نظرسنجی در مورد اینترنت کشور را ببینید.