وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر خارجه انگلیس گفت وگو کرد.