وزیر خارجه آمریکا بر تداوم فشار بر ایران تاکید کرد.