وزارت دفاع خبر #ترور و #شهادت رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی را تایید کرد