تحولات میان ایران و آمریکا ناظران بین المللی را شگفت زده کرده است.