یکی از استانداران اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد.