وزیر خارجه کشورمان در نشست مجازی شورای وزیران دی ۸ حضور یافت.