سعید قاسمی در توئیتی کاندیداتوری مصطفی تاجزاده را به شدت مورد انتقاد قرار داد.