بلومبرگ از تلاش پنتاگون برای مقابله با ایران خبر داد.