جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کارهای پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نظام رتبه بندی معلمان ( تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی در جلسه علنی مورخ 10/3/1400 به تصویب رسید.)

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزی، آب، منـابع طبیعـی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات کشاورزی (در اجرای تبصره (1 ) ماده (45 (آئین نامه داخلی مجلس) 

 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی

گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح ماده (8 ) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور 

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار نمایندگان

تقاضای فوریت موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

طرح یا لایحه میزان فوریت طراح لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره های (1) و (2 ) مـاده(2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

سوال ها سؤال های آقایان قندعلی ورناصری نماینده محترم مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا(یـک فقره) و جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد (یک فقـره) از وزیـر محتـرم نفـت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش کمیسیون ویژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت براجـرای اصل(44) قانون اساسی در مورد: لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه مقاوله نامه بازرسی کار 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی 

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌هـای ساحلی خزر

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد : طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره (1 ) ماده (45) (آئین نامه داخلی مجلس) 

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور(در اجرای تبصـره(1 (مـاده(45 (آئـین نامـه داخلی مجلس)

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران(در اجرای ماده (212 (آئین نامه داخلی مجلس )

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصـوص " موارد اعلامی نقض اصول(77 (و (125 (قــانون اساســی در موضــوع ســند 2030) " در اجــرای مــاده(234 ( آیین نامه داخلی مجلس) 5.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از نحـوه احداث پتروشیمی الوند(در اجرای ماده (212 (آیین نامه داخلی مجلس) 6 .گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحـص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دسـتگاههای اجرایـی (در اجـرای مـاده (212 ( آئین نامه داخلی مجلس) 7 .گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قـانونی در نحـوه انتخـاب و انتصاب رئـیس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار (در اجـرای مـاده(234 (آیـین نامـه داخلی مجلس) 8.گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آمـوزش کشـور از سـال 1391) در اجـرای ماده (212 (آئین نامه داخلی مجلس)