کنایه شاهرخ استخری به مهراد جم را در ادامه ببینید.