دیده‌بان ایران/ فرزند شهید مطهری و نماینده سابق مجلس با کنایه به صحبت های مقامات دولت و توصیه به آنها برای تشکیل دولت فراگیر با کنایه نوشت: داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است. طالبان می گویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شما را دیدیم، در واقع راه خودتان را می رویم!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی مطهری با کنایه به صحبت های مقامات دولت و توصیه به آنها برای تشکیل دولت فراگیر با کنایه نوشت: داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است. طالبان می گویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شما را دیدیم، در واقع راه خودتان را می رویم، ما با صداقت و شما با ظاهر سازی رطب خورده کی منع رطب کند؟!
G3388198.png