تصویری کمتر دیده شده از فرزند سیدحسن نصرالله که به شهادت رسید