دولت در پی بازنگری در نوع استخدام کارکنان دولت با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت  گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: دولت در پی بازنگری در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی با رویکرد عدالت محوری است.