جعفر  قنادباشی

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

 

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات

مقالات