ربیعی سخنگوی دولت گفت: ما هنوز هم در مورد لایحه انتخابات پافشاری می کنیم، در تدوین این لایحه بسیاری از متخصصان مشارکت داشتند و بسیار جامع است. در این لایحه به وحدت رویه، اختیارات هیئت اجرایی، نحوه حضور نامزدها برای نظارت و شفافیت نظام مالی توجه شده است.